Algemene Voorwaarden Welkom.

Met Welkom kan je veilig, eenvoudig en effectief beeldbellen en bij elkaar komen met klanten en cliënten. Ook kan het team van Welkom je helpen om effectieve en inspirerende bijeenkomsten te organiseren, online en offline.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van Welkom maakt. In deze algemene voorwaarden is neergelegd wat jij van ons mag verwachten en, andersom, aan welke voorwaarden jij je moet houden bij het gebruik van Welkom.video en onze diensten. Met “jou”, “je” en “jij” bedoelen we jou/jouw onderneming als gebruiker van Welkom.video en van onze diensten.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Account:een door jou aangemaakt profiel van jouw gegevens, in te zien via Mijn account waar jouw gegevens en facturen beschikbaar zijn;
Algemene Voorwaarden:deze algemene voorwaarden;
Diensten:alle diensten die Welkom aan jou via de Website aanbiedt, zoals online bijeenkomsten met video, ondersteuning, begeleiding en adviezen;
Inloggegevens:de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je gebruik kan maken van de Diensten en toegang krijgt tot jouw Startpagina;
IE-rechten:alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties.
Startpagina:jouw persoonlijke omgeving waarop je kunt inloggen met jouw Inloggegevens, waar je bijeenkomsten kunt plannen en starten en waar jouw geplande bijeenkomsten beschikbaar zijn;
Privacy Statement:het privacy statement van Welkom, beschikbaar via welkom.video/privacy-policy;
Welkom:de besloten vennootschap ILUMY Prototyping B.V., kantoorhoudende te (1012 KL) Amsterdam, aan Rokin 81 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 50559427, met de handelsnaam Welkom;
Website:de website van Welkom bereikbaar via (onder andere) https://welkom.video en alle onderliggende pagina’s en subdomeinen.


2.
Algemeen

 1. Via de Website biedt Welkom jou verschillende Diensten aan, zowel betaalde als gratis Diensten. Op het gebruik van de Website, jouw Startpagina en de Diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Eventuele (algemene) voorwaarden die jij hanteert zijn niet van toepassing.
 2. Welkom kan deze Algemene Voorwaarden wijzigingen. Je ontvangt daarvan bericht op het door jou aangegeven e-mailadres en/of via de Website. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden zijn altijd op de Website te vinden. Door het voortzetten van het (afnemen en) gebruik van de Website, Startpagina en de Diensten accepteer je de toepasselijkheid van de aangepaste Algemene Voorwaarden. Als je niet kunt instemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden is jouw enige mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van de Website, Startpagina en de Diensten en jouw Account te verwijderen. Je hebt dan geen recht op eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaald abonnement, tenzij dat gezien de feiten en omstandigheden onredelijk zou zijn.

3. Account en Startpagina

 1. Via de Website kan je een Account aanmaken en wordt jouw Startpagina gecreëerd en beschikbaar gesteld. Om de betaalde Diensten van Welkom af te kunnen nemen is het noodzakelijk een Account aan te maken.
 2. Tijdens het aanmaken van jouw Account geef je zelf jouw Inloggegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw Inloggegevens en aansprakelijk voor het eventuele onbevoegd gebruik dat van en met jouw Inloggegevens wordt gemaakt.
 3. Zodra je vermoedt of weet dat jouw Inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van jouw Account of Startpagina, is het belangrijk om Welkom daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om onbevoegde toegang en misbruik te voorkomen. Welkom kan ook zelf, zonder melding door jou, maatregelen treffen zodra misbruik wordt vermoed, zoals het veranderen van jouw Inloggegevens.

4. De Diensten en het gebruik van de Website, Startpagina en Diensten

 1. De Diensten van Welkom bestaan uit het bieden van een online platform waar je mensen kunt ontmoeten met een videoverbinding, het bieden van ondersteuning daarbij, het verstrekken van gratis en betaalde adviezen en het verstrekken van specifieke diensten en middelen voor de begeleiding en invulling van bijeenkomsten, zoals het ontwerpen en faciliteren van een bijeenkomst, templates en performances.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je op basis van of met de Diensten van Welkom verricht.
 3. Welkom spant zich in om de Website, jouw Startpagina en de Diensten ononderbroken aan jou beschikbaar te stellen. Uiteraard dient er periodiek onderhoud te worden gepleegd ter instandhouding en verbetering van de Website en de Diensten. Hierdoor zullen de Website, jouw Startpagina en sommige Diensten op bepaalde momenten niet beschikbaar zijn. Welkom probeert gepland onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren tussen 23.00-6.00 uur en de duur waarop de Website, jouw Startpagina en de Diensten niet beschikbaar zijn zoveel mogelijk te beperken. Je erkent echter dat zich situaties kunnen voordoen waarop de Website, jouw Startpagina en de Diensten, ook buiten genoemde uren, niet beschikbaar zullen zijn wegens gepland of ongepland onderhoud of wegens andere omstandigheden. Hiervoor zal Welkom nooit aansprakelijk zijn.
 4. Welkom mag, naast andere middelen die zij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de wet heeft, altijd in het geval van zwaarwegende omstandigheden, zoals misbruik, jouw gebruik van de Website, Startpagina en de Diensten tijdelijk of definitief beperken, opschorten of beëindigen. Welkom is niet verplicht om jou voorafgaand aan het treffen van zulke maatregelen te informeren. Welkom is niet aansprakelijk voor het treffen van dergelijke maatregelen.

5. Abonnement, Offerte en Betaling

 1. Je betaalt voor de Diensten met een automatische incasso voor een abonnement of per eenmalige of periodieke factuur voor maatwerk en adviesdiensten. De prijzen voor de verschillende abonnementen en diensten staan vermeld op de Website of ontvang je per offerte. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Als je onze specialisten vraagt om je te begeleiden bij een bijeenkomst of om techniek op maat in te richten dan vertellen we je vooraf in een offerte hoeveel dat gaat kosten. Maatwerk wordt apart gefactureerd.
 3. Betaling vindt plaats op de manier en binnen de termijn zoals aangegeven op de Website en/of in het bestelproces van de betreffende Dienst. Daar waar voor het uitvoeren van de betaling door jou gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, zoals payment providers, accepteer je dat de voorwaarden van die derden van toepassing zijn en dat Welkom geen aansprakelijkheid kan accepteren voor (gebreken in) de uitvoering door die derden.
 4. Jouw facturen zijn beschikbaar in Mijn Account en kunnen door jou worden geprint en gedownload.
 5. Indien je niet binnen een aangegeven betalingstermijn het door jou verschuldigde bedrag aan Welkom volledig en onherroepelijk hebt betaald, ben je direct in verzuim. Dit betekent dat Welkom de middelen die de wet daaraan verbindt in mag zetten, zonder dat zij jou eerst een aanmaning stuurt. Als Welkom ervoor kiest jou wel een aanmaning te sturen, dan betekent dat overigens niet dat zij die middelen dan niet meer in kan zetten, maar gunt ze jou vrijwillig een termijn om alsnog te betalen.
 6. Als je een klacht hebt over de uitvoering van de Diensten of een factuur neemt Welkom dat uiteraard serieus en zal er samen met jou worden onderzocht wat er precies aan de hand is. Het indienen van een klacht betekent echter niet dat jij het recht hebt om jouw verplichtingen ten opzichte van Welkom mag opschorten.
 7. Welkom is altijd gerechtigd om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen gelden uiteraard niet met terugwerkende kracht.

6. IE-rechten

 1. Alle IE-rechten met betrekking tot de Website, de Startpagina en de (resultaten van de) Diensten komen uitsluitend toe aan Welkom of haar licentiegevers. Er worden geen IE-rechten aan jou overgedragen. Wel krijg je een gebruiksrecht (licentie) zoals in het volgende lid omschreven.
 2. Welkom geeft jou het recht om de Website, jouw Startpagina en de resultaten van de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, totdat dat recht wordt beëindigd. Dit gebruiksrecht is strikt beperkt tot jouw gebruik. Jij mag het gebruiksrecht niet aan anderen overdragen en ook geen sublicenties aan anderen verlenen. Het gebruiksrecht is niet- exclusief.

7. Privacy

De verwerking van jouw persoonsgegevens door Welkom gebeurt in overeenstemming met de wettelijke vereisten en het Privacybeleid.

8. Garanties en vrijwaringen

 1. Welkom geeft jou geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen, in welke vorm dan ook, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om een zelf ingestelde herinnering of notificatie (hierna: “Notificatie”) te ontvangen van Welkom, garandeert Welkom niet dat de Notificatie jou correct en tijdig bereikt. In het bijzonder kunnen storingen in de informatiesystemen van Welkom, internetstoringen of jouw eigen spaminstellingen ervoor zorgen dat een Notificatie je niet (tijdig) bereikt.
 3. Jij staat er jegens Welkom voor in dat je altijd zult handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en dat de informatie die je bij het aanmaken van jouw Account verstrekt compleet, actueel en juist is.
 4. Jij staat er jegens Welkom voor in dat je gerechtigd bent om van de Diensten gebruik te maken en dat, indien je een rechtspersoon bent, degene die namens jou het Account aanmaakt en de gegevens verstrekt bevoegd is om dat namens jou te doen.
 5. Als derden Welkom aanspreken door jouw gebruik van de Website, jouw Startpagina of de (resultaten van de) Diensten, dan zal jij ervoor zorgen dat je Welkom vrijwaart, door alle schade en kosten die daaruit voortvloeien te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid

 1. Welkom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Diensten, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Mocht Welkom wel op grond van dwingend recht aansprakelijk worden gehouden jegens jou, dan is Welkom uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die jij lijdt als gevolg van een aan Welkom toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Welkom is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de prijs die jij voor de betreffende Dienst hebt betaald en in ieder geval nooit hoger dan een bedrag van EUR 2.500,= (in woorden: tweeduizendvijfhonderd euro).
 3. Met directe schade wordt uitsluitend bedoeld:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Welkom voor alle andere dan directe schade, zoals beschreven in het vorige lid, waaronder in ieder geval gevolgschade, is uitgesloten. Met gevolgschade wordt bedoeld, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van dataverkeer.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Welkom meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Welkom vervalt 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10. Duur en beëindiging

 1. Jouw Account en de Startpagina met jouw geplande bijeenkomsten zijn beschikbaar tot 1 jaar na het aanmaken van jouw laatste bijeenkomst.
 2. Indien je een jaarabonnement hebt afgesloten, zal het abonnement steeds voor dezelfde periode worden verlengd, tenzij je minimaal 1 maand voor afloop van het lopende jaar Welkom laat weten door middel van een brief of een e-mail dat je het abonnement beëindigt. Jouw Startpagina met jouw gegevens en facturen blijft tot 1 jaar na afloop van het abonnement beschikbaar.
 3. Indien je een gratis upgrade hebt verkregen, blijft jouw Startpagina met jouw gegevens en facturen, tot 1 jaar na afloop van de gratis upgrade periode beschikbaar.
 4. Voordat jouw Startpagina wordt verwijderd, ontvang je twee keer een waarschuwing per e-mail, één maand en twee weken voor die verwijdering, gericht aan het door jou opgegeven e-mailadres. Je kan ook jouw Startpagina laten verwijderen door een mail te sturen naar support@welkom.video.
 5. Bij overtreding door jou van deze Algemene Voorwaarden is Welkom gerechtigd direct maatregelen te treffen om jouw Startpagina tijdelijk of definitief ontoegankelijk te maken. Welkom is niet aansprakelijk indien jij daardoor schade lijdt. In geval van ontbinding van de overeenkomst tussen jou en Welkom, vindt geen ongedaanmaking plaats van alles dat Welkom al heeft geleverd en/of heeft gedaan en jouw daar tegenover staande betalingsverplichting, tenzij Welkom ten aanzien van die specifieke prestaties in verzuim is.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct jouw recht om de Diensten te gebruiken en wordt de toegang tot de met de Inloggegevens afgeschermde delen van de Website direct ontzegd.

11. Klachten en geschillen

 1. Klachten neemt Welkom heel serieus. Je kunt jouw klachten mailen aan support@welkom.video. Welkom zal zich inspannen om samen met jou te zoeken naar een redelijke oplossing van jouw klacht.
 2. Op alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website, jouw Startpagina en de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Welkom ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.